Sıkça Sorulan Sorular

1.Yüksek lisans programlarına ait başvuru tarihleri ve koşullarını nereden öğrenebilirim?
Lisansüstü programlarına öğrenci kontenjanları ve hangi lisans mezunlarının hangi programa alınacağı, başvuru şartları, adaylardan istenilen belgeler ve müracaat tarihleri her yıl Akademik Takvim doğrultusunda Enstitünün belirlediği tarihlerde üniversitemiz (www.adiyaman.edu.tr) web sayfasından duyurulmaktadır.
2. Yüksek lisans programlarına girmek için aynı bölümden mi mezun olmalıyım?
Yüksek Lisans Programlarına başvuru koşulları ve mezuniyet durumu ilgili Anabilim Dalı Başkanlıkları tarafından belirlenmektedir. Anabilim Dalları farklı alanlardan(alan dışından) mezun öğrencileri kabul etmekte ancak Bilimsel Hazırlık programı uygulamaktadır.
3. Başvuru için gerekli belgeler nelerdir?
*Başvuru Formu (kayıt esnasında enstitümüzden ve enstitümüzün web sayfasından temin edebilirisiniz)
*Lisans diplomasının noterden veya resmi kurumdan onaylı fotokopisi,
*Lisans mezuniyet genel not ortalamasını gösteren not dökümü veya transkript. ( 100 üzerinden en az 60 puan olması ya da diğer
puanlama sistemlerinden birinden eşdeğer puan almış olması lazım)
*Başvuru tarihi itibari ile son üç yıl içerisinde yapılmış ALES’ten ilgili puan türünden en az 55 puan alındığına dair belgenin
noterden veya resmi kurumdan onaylı fotokopisi,
*YDS veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliliği kabul edilen yabancı dil sınavına ait sonuç belgesi.
*Nüfus cüzdanı fotokopisi (nüfus cüzdanının aslı, başvuru sırasında mutlaka adayın yanında olmalıdır),
*Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf ve 1 adet plastik mavi dosya,
*Erkek adaylar için ilgili askerlik şubesinden alınacak askerlik durum belgesi (askerlik görevini tamamlayan adaylar için de terhis
belgesinin fotokopisi),
4. Sonuçlar nerede duyuruluyor?
Sonuçlar(www.adiyaman.edu.tr) WEB sayfamızda ilan edilmektedir.
5. Yüksek lisans başvurusu için ALES puanı kaç olmalı?
Tezli Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES ilgili alana ait puan türünde ALES en az 55 puan alınmalı. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı getirme şartı ve ALES taban puanı üniversitemiz senatosunca belirlenir.
6. ALES puanının geçerlilik süresi kaç yıldır?
Sınava girildiği tarihten itibaren 3 yıl geçerlidir.
7. Yüksek lisans başvurusu için hangi Yabancı Dil puanı gerekli midir?
YDS veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından birine girmiş olmak gerekir.
8. Lisansüstü giriş puanlarının değerlendirilmesinde kullanılan yüzdelik oranlar nelerdir?
Yüksek Lisans Programları için; ALES' in % 50' si, lisans not ortalamasının % 35' u, yabancı dil puanın % 15 ' si alınarak yapılır ve toplamda en az 60 puan alanlar arasında sıralama yapılır.
9. Kesin kaydımı nerede ve ne zaman yaptırmalıyım?
Üniversitemiz (www.adiyaman.edu.tr) web sayfasında kesin kayıt tarihleri ve yeri ilan edilmektedir.
10. Benim adıma kesin kaydımı başkası yapabilir mi?
Kayıtlar her öğrencinin bizzat kendisi ya da noterden vekâlet verdiği kişi tarafından yapılır.
11.Her Yarıyıl kayıt yenilemek zorunda mıyım?
Öğrenciler her yarıyıl başında kayıt yenilemek zorundadır. Kayıt yenilemeyen süreler azami öğrenim süresinden sayılır.12. Yüksek Lisansta program süresi ne kadardır? Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda ( 3 yıl) tamamlanır.

13. Normal öğrenim süresinde ders ve tez süresi ne kadardır? Tezli Yüksek Lisans programlarında ders aşaması 2 yarıyıl, tez aşaması 2 yarıyıldır.
14. Ders ve kredi durumu nedir?
Tezli Yüksek Lisans programları 21 krediden az olmamak şartıyla en az 7 ders, bir seminer ve bir uzmanlık alan dersi ( tez çalışmasından) oluşur.
15.Daha önce herhangi bir yüksek lisans programından almış olduğum dersleri nasıl kredi yükünden düşürtebilirim? Bu dersleri kredi yükünden düşürtmek için eğitim öğretimin başlamasını takiben 1 ay içerisinde, ilgili anabilim dalınıza müracaatta bulunulması gerekmektedir. Kayıtlı olduğunuz anabilim dalı, durumu üst yazı ile Enstitü Müdürlüğüne bildirecek ve son karar Enstitü Yönetim Kurulunca verilecektir.
16. Derslere devam zorunluluğu var mıdır?
Teorik derslere % 70, uygulamalara % 80'den az olmamak koşulu ile derslere devam zorunludur.
17. Bir dersten başarılı olabilmek için kaç puan almak gerekir?
Bir dersten başarılı olabilmek için hem başarı notunun hem de yarıyıl sonu sınav notunun 100 (yüz) tam puan üzerinden yüksek lisans için en az 70 olması gerekir. Arasınavın başarı notuna katkısı % 40, yılsonu sınavının başarı notuna katkısı %60’ tır.
18. Başarısız olduğum dersi tekrar almak zorunda mıyım?
Evet. Başarısız olunan bir dersi öğrenci azami ders alma süresi içinde tekrar alabilir veya zorunlu ders olmamak koşuluyla o dersin yerine aynı kredi değerinde başka bir ders alabilir.
19. Başarısız olduğum dersi ne zaman alabilirim?
İlgi yarıyılda alınabileceği gibi takip eden yarıyılda da alınabilir.
20. Derslerden ne zamana kadar başarılı olmak zorundayım?
Dördüncü yarıyılın sonuna kadar bütün derslerden başarılı olamayanların (seminer dâhil) ilişiği kesilir
21. Danışman ne zaman belirlenir?
Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için üniversitemizin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirlenir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Danışmanlık görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, anabilim dalı başkanı tarafından yürütülür.
22. Seminer dersini ne zaman almam gerekir?
Yüksek lisans öğrencileri seminer dersini en erken 2. yarıyılda alabilir ve en geç dördüncü yarıyıl sonuna kadar seminer dersini başarıyla tamamlamak zorundadır.(Tezli) Yüksek lisans öğrencileri bir seminer almak zorundadır.
23. Uzmanlık alan dersini (Tez çalışmasını ) ne zaman alabilirim?
Kredili derslerin (en az 21 kredilik 7 dersi) başarı ile tamamlandığı yarıyılın sonunda takip eden yarıyıl başlamadan öğrenci danışmanının onayıyla Web sayfamızdan alacağı Tez Önerisi Hazırlama formunu doldurarak, EABD Başkanlığı’na teslim eder. EABD tarafından EYK’ na sunulur ve EYK Kararı ile kesinleşir. Takip eden yarıyıldan itibaren uzmanlık alan dersini almaya (tez çalışmasına) başlarsınız.
24. Uzmanlık alan dersi (tez çalışması)almak zorunlu mu?
Uzmanlık alan dersi danışmanının isteğine bağlı olarak alınır ve zorunludur.
25. Teze geçtim kayıt yaptırmam gerekir mi?
Öğrenci mezun olana kadar her yarıyıl kayıt yaptırmak zorundadır
26. Uzmanlık alan dersini (tez çalışması)en fazla kaç yarıyıl almalıyım?
Kredili derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciler 3. yarıyılın başından itibaren uzmanlık alan dersini alabilirler. Uzmanlık alan dersi en az 2 yarıyıl alınmak zorundadır. Tez çalışması (uzmanlık alan dersi) en az 2 yarıyıl devam eder ve Azami süre 3 yıl (6 yarıyıl) bitmeden tamamlanması gerekir. Azami süre sonunda tez çalışmasını tamamlayamayanların ilişiği kesilir.
27. Üçüncü ve dördüncü yarıyılda (yani iki yarıyıl) uzmanlık alan dersi( tez çalışmasını) aldım. Fakat dördüncü yarıyılın sonuna kadar tez çalışmamı bitiremeyeceğim, sürem var mı, varsa ne kadar?
Azami sürenin sonuna kadar ( 6. yarıyılın sonuna kadar) yani 2 yarıyıl daha süreniz vardır.
28. Tez konusunda değişiklik yapabilir miyim?
Web sayfamızdan alınacak Tez konusu değişikliği formunu doldurup Danışman onayından sonra EABD Başkanlığı’na teslim edersiniz. EABD tarafından enstitüye gönderilir. EYK Kararı ile kesinleşir. Ancak, zorunlu haller dışında tez konusu değiştirilen öğrenci, EYK Karar tarihini takip eden en az 3 aydan önce tezini teslim edemez.(tez savunmasına giremez). Tez Konusu değişmeyip sadece tezin adında yapılan değişikliklerde bu zorunluluk (3 ay)yoktur. 29. Tezimi ne zaman savunmalıyım? Öğrenci ders kredi yükünü tamamladıktan sonra tez aşamasına geçer. Uzmanlık alan dersi en az 2 yarıyıl alınmak zorundadır. Tez çalışması (uzmanlık alan dersi) en az 2 yarıyıl devam eder ve Azami süre 3 yıl (6 yarıyıl) bitmeden savunulması gerekir. 30. Tez savunma sınavı kimlerden oluşur? Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. 31. Tez savunma sınavı ne şekilde olur? Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir. 32. Tez düzeltme süresi ne kadardır? EYK Kararanına alındığı tarihinden itibaren 3 aydır. 33. Tezi hakkında “Düzeltme” kararı verilen bir öğrenci ne yapmalıdır? Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrencinin ilişiği kesilir.
34. Tezim kabul edildikten sonra ne yapmam gerekir?
Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin Tez Yazım Kılavuzu’na uygun olarak yazılmış en az 4 (dört ) adet ciltlenmiş kopyası ve bir adet CD kaydını, YÖK tez merkezi için gerekli evrak ve dokümanları, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim edilmesi gerekir. Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenciye diploma ya da geçici mezuniyet belgesi verilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.
35. Diplomamı yada geçici mezuniyet belgemi benim adıma başka biri alabilir mi? Hayır, alamaz, ancak noterden vekâlet verilen kişi alabilir. 36. Öğrenci kimlik kartımı ne zaman alabilirim? Kesin kayıt tarihinden itibaren 1 ay içerisinde hazırlanır. 37. Öğrenci kimlik kartımı nereden alabilirim? Enstitü öğrenci işlerinden. 38. Öğrenci belgesi/ Transkript almak istiyorum neler yapmam gerekir? Enstitü öğrenci işlerine şahsen başvurmalısınız.
39. Almış olduğum nota itiraz edebilir miyim?
Sınav notlarına yönelik maddî hata itirazları, sınav sonucunun ilan edilmesinden başlayarak 5 iş günü içerisinde enstitü müdürlüğüne öğrenci veya öğretim üyesinin yazılı başvurusu ile yapılmalıdır. Başvuru ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından incelenir ve sonuçlandırılır.
40. Mazeretimden dolayı sınavlara giremedim. Ne yapabilirim?
Herhangi bir sağlık kurumundan alınan sağlık raporu ile veya doğal afet ve kaza nedeniyle mahallin en büyük mülki amirinden alınacak bir belge ile mazeretini belgelendiren öğrencilere giremediği arasınavları için enstitü yönetim kurulunca mazeret sınavı hakkı verilir. Bunun dışında kabul edilebilecek haklı ve geçerli nedenlere enstitü yönetim kurulu karar verir. 41. Öğrenim süremi kaç yıl dondurabilirim? En fazla iki yarıyıl dondurulabilir.

42. Hangi hallerde ve nasıl kayıt dondurulabilir ?Yüksek lisans programına; hastalık(kendi ve birinci derece yakını), doğum, doğal afet, zorunlu askere gönderilme gibi öğrenim devamını engelleyen haklı ve gerekli nedenlerden dolayı devam edemeyen öğrenciler öğrenim süresini en fazla iki yarıyıl dondurulabilir. 43. Kaydımı donduracağım, harç ödemem gerekiyor mu? Normal öğrenim süresi (1.,2.,3. ve 4. yarıyıl) içindeki Yüksek Lisans öğrencileri harç yatırmayacaklar. Normal öğrenim süresi aşan Yüksek Lisans öğrencileri (5. ve daha sonraki yarıyılda olanlar) harç ücretini yatırmak zorundalar. Eğer bir yıl (Güz ve Bahar yarıyılı) için izin almak istiyorsanız ilgili yarıyılın harç ücretini yatırmanız gerekir. Ara yarıyılda harç ücreti yatırmaya gerek yoktur. Ancak Bahar ve Güz yarıyılında ve tek yarıyıl izin alırsanız harcı yatırmak zorundasınız. 44. Kayıt sildirmek için ne yapmalıyım? Öğrencinin “kayıt sildirme isteği dilekçesi” ile Enstitümüze şahsen başvurması gerekir.

45. Bilimsel hazırlık hangi hallerde alınır?
Öğrenci Lisans eğitimi yaptığı ana bilim dalı dışında farklı bir anabilim dalında lisansüstü eğitim yapıyorsa eksikleri giderebilmek için aralıksız en fazla iki yarıyıl Bilimsel Hazırlık Programı uygulanabilir. Bu süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans programının süresine dâhil edilmez.
46. Bilimsel hazırlıkta alınan dersler ve bu derslerin programı tamamlamada etkisi ne?
Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.
47. Bilimsel Hazırlık programı geçme notu nedir?
Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları ve diğer konularda alınan lisansüstü dersler ise Adıyaman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin lisansüstü programlar için belirlenen esasları uygulanır, Lisans dersleri için ise Adıyaman Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirlenen esasları uygulanır.
48. Askerlik Tecili nasıl yapılır?
Kesin kayıtlar sırasında Erkek öğrenciler bağlı bulundukları Askerlik Dairesi Başkanlığından askerlik müsaade belgesini öğrenciler teslim etmek zorundalar. Enstitümüzce gerekli yazışmalar yapılmak suretiyle Tezli yüksek lisans öğrencilerinin ise 3 yıl 4 ay tecili yapılır. Kaydını yenilemeyen öğrencilerin tecili iptal edilir.Tezli yüksek lisans öğrencileri 3 yıl 4 ay sonunda ( tecil süreleri sonunda) mezun olamamaları durumda yeniden tecil işlemi yapılmaz. Bu durum öğrencinin kayıt yenilemesine engel değildir. Askerlikle ilgili bundan sonraki süreç enstitüyü ilgilendirmez ve askerlikle ilgili problemler (tecil vb.) askerlik şubesi ile öğrenci arasında çözümlenir. Ancak askerlikle ilgili oluşacak bütün sorumluluk( öğrenci yoklama kaçağı durumuna düşmesi gibi) öğrenciye aittir. Askerlik görevini ifa ettikten sonra terhis belgelerini ibraz ederek kayıtlarını yenileyebilirler. Bakaya durumundaki öğrenciler bakaya durumunun sonuçlandığına dair mahkeme kararı getirmeleri halinde ilgili askerlik daire başkanlıklarına teklifte bulunulur.
49. Askere gitmek istiyorum ne yapmam gerekir?
Askere gitmek isteyen erkek öğrenciler; (varsa çağrı pusulası ile birlikte) askerlik tecil iptali için dilekçe doldurarak Enstitüye verir. Öğrenci Askerlik görevinin bitiminde terhis belgesinin fotokopisini Enstitüye sunduktan sonra kayıt yenilemek suretiyle öğrenimine kaldığı yerden devam edebilir.
50. Askerlik görev sürem eğitim süremden sayılır mı?
Askere gidecek öğrenci ilgili evrakları enstitüye teslim ederek izin talebinde bulunması gerekir. Askerlik göreviniz bitiminde terhis belgenizi enstitüye teslim etmeniz durumunda kayıt yenilemesi yapılır. Askerlik süresi eğitim süresinden sayılır

Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. Site politiklarımıza Gizlilik Politikası ve Çerez Politikası bağlantılarından ulaşabilirsiniz.