Yüksek Lisans Tezleri

Tez Yazarının Adı-Soyadı

Tezin Adı

Tez

Yılı

Ali Rıza KILIÇ

Din-Devlet İlişkisi Açısından Menzil Cemaati Örneği

Tez İçin Tıklayınız

2017

Ahmet Turan DOĞAN

El-Ferec Ba’de’ş-Şidde‟de Birleşik Filler

Tez İçin Tıklayınız

2011

Abdullah KALELİ

Du'a-Name (İnceleme-Çeviri Yazılı Metin-Özel Adlar Dizini-Tıpkıbasım)

Tez İçin Tıklayınız

2014

Abdullah YILDIRIM

Kifayetü’l Vaktü’l-Ma’rifeti’d-Da’ir ve Fazle ve’s-semt ( İnceleme –Çeviri Yazılı Metin-Sözlük-Özel Adlar Dizini-Tıpkıbasım)

Tez İçin Tıklayınız

2016

Abdulsselam ERTEKİN

282 Numaralı Hısn-ı Mansur (Adıyaman) Şer’iyye Sicili (H.1315-1326/M.1898-1899)

Tez İçin Tıklayınız

2012

Abdurrahman SEVER

Anadolu’da Roma Lejyonları: Yollar Ve Güzergahlar

Tez İçin Tıklayınız

2017

Ahmet BALTACI

1840’lardan Günümüze Fransızca Kelimelerin Türkçe Karşılıklarında Görülen Etimolojik Değişmeler

Tez İçin Tıklayınız

2015

Ahmet BELLİBAŞ

Milli Kütüphane 06 HK 319/1 No'lu Şiir

Mecmuası (Inceleme-Metin-Dizin)

Tez İçin Tıklayınız

2014

Alper ŞAKALAR

Türkiye’deki Konservatuvarlarda Lisans Eğitimi Gören Şan Bölümü Öğrencilerinin Karşılaştıkları Sorunların Şan Eğitimi Odaklı İncelenmesi ve Değerlendirilmesi

Tez İçin Tıklayınız

2015

Ammar DENİZ

Ortaokul Öğrencilerinin Okuma Alışkanlığının Geliştirilmesi Üzerine Türkçe Öğretmenlerinin Görüşleri

Tez İçin Tıklayınız

2018

Arzu KUTLU

Kobi'lerin Kredi Taleplerinin Değerlendirilmesi Ve Adıyaman İl Merkezinde Bir Bankanın Kobilere Vermiş Olduğu Kredilerin Etkinliğinin Araştırılması

Tez İçin Tıklayınız

2018

Ayfer SÖNMEZ

Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Bölümlerinde Bireysel Ses Eğitimi Dersinin Doğru Güzel Ve Etkili Konuşma Becerisine Etkisi

Tez İçin Tıklayınız

2014

Ayhan DOST

17. Yüzyıl Mensur Şahname Tercumesi [350a-380b] (Giriş-İnceleme-Metin-Dizin-Tıpkıbasım)

Tez İçin Tıklayınız

2015

Bayram HAZAR

Azerbaycan Şairi Semed Vurğun'un 'Vağif' Adlı Tiyatro Eserinin Dil İncemesi

Tez İçin Tıklayınız

2014

Birol TÜFEKÇi

Baytarnâme-i Kenân Efendi Grameri-Fiil

Tez İçin Tıklayınız

2013

Cumali TEKİN

Süleymaniye Kütüphanesi 5790 Numarada

kayıtlı Şiir Mecmuası (İnceleme-Metin-Dizin)

Tez İçin Tıklayınız

2014

Çetin YILDIZ

El-Ferec Ba’de’ş- Şidde’de Motif İncelemesi (İlk Yirmi Hikaye)

Tez İçin Tıklayınız

2011

Edip DOĞAN

Örgütsel Adalet Algısının İş Tatminine Etkisi: Adıyaman Kamu Kurumlarında Bir Uygulama

Tez İçin Tıklayınız

2014

Elif Alev SANDIKÇI

ORFF Çalgılarının Anasınıfı Çağındaki Çocukların Ritim Becerilerinin Geliştirilmesi Üzerindeki Etkisi

Tez İçin Tıklayınız

2017

Emine ARİŞ

Halit Ziya Uşaklıgil’in Romanlarında Karekter ve Tip Oluşumu

Tez İçin Tıklayınız

2011

Emine BOSO YAMAN

İskender Pala’nın Roman ve Öykülerinde Yapı ve Tema

Tez İçin Tıklayınız

2014

Emine KARAKAPLAN

Tükenmişlik Sendromu ve Toplam Kalite Yönetimi Arasındaki İlişki: Adıyaman İlkokullarında Bir Uygulama

Tez İçin Tıklayınız

2013

Emine KAYA

İlkokul 3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabının Yapılandırmacılık ve Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirmesi Açısından İncelenmesi

Tez İçin Tıklayınız

2016

Eren ÜNLÜ

Gümüşhane İli Şiran ve Köse İlçeleri Ağızları ( Giriş- İnceleme- Metin- Sözlük )

Tez İçin Tıklayınız

2015

Erkan AYDIN

Necip Fazıl Kısakürek'in Tiyatroları Üzerine Tematik Bir İnceleme

Tez İçin Tıklayınız

2015

Ersin GÜRDAMUR

I. Dünya Savaşında Trabzon ve Çevresindeki Ermeni Faaliyetleri

Tez İçin Tıklayınız

2012

Eser BAŞ

Ses Eğitimi İçin Yazılmış Piyano Eşlikli Türk Müziği Eserlerinin İncelenmesi

Tez İçin Tıklayınız

2017

Esra ARITAŞI

Erol Güngör'e Göre; Dil ve Değerlerin Sosyal Bilgiler Eğitimindeki Yeri

Tez İçin Tıklayınız

2017

Esra DEMİR

Peyami Safa’nın Romanlarının Psikanalitik Açıdan İncelenmesi

Tez İçin Tıklayınız

2017

Esra Polat SABAŞ

Murathan Mungan’ın Öykü ve Romanlarında Kadın

Tez İçin Tıklayınız

2014

Evrim GÜZEL

Johannes Brahms’ın, Lied’leri ve Sanatsal Özellikleri

Tez İçin Tıklayınız

2014

Eyyüp GÜNEŞ

Rasim Özdenören’in Hikâyelerinde Gelenek Modernizm Çatışması

Tez İçin Tıklayınız

2014

Ezgi Gizem YOLLU

Türkiye'de Bağımsız İdari Otoriteler Ve Rekabet Kurumu Örneği

Tez İçin Tıklayınız

2018

Fatih ELÇİ

Kafzade Faizi’nin Leyla vü Mecnun Mesnevisi İncelemesi- Tenkitli Metin- Dizin

Tez İçin Tıklayınız

2011

Fatih YOLDAŞ

Amrî Divani Sözlüğü ( Bağımlı Dizin Ve İşlevsel Sözlük )

Tez İçin Tıklayınız

2017

Fatma BALANTEKİN

İnovasyon Stratejileri Ve Pazarlama Stratejileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Gaziantep İli Örneği

Tez İçin Tıklayınız

2018

Fatma Bulut ÖZKAR

İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Tablo Ve Diyagram Okuma Becerisini Kazanma Düzeyleri

Tez İçin Tıklayınız

2017

Fatma KOÇ

Hesen Seyidbeyli’nin “Cepheden Cepheye” Adlı Romanı ile Ahmet Ümit’in “Sultanı Öldürmek” Adlı Romanının Dil Özellikleri Açısından Karşılaştırılması

Tez İçin Tıklayınız

2016

Fatma TORUN

Çoçuk Hakları Öğretiminde Oyun Yönteminin Başarıya, Kalıcılığa ve Tutuma Etkisi

Tez İçin Tıklayınız

2011

Ferhat KURT

Dünya Bilim ve Teknoloji Mirasının Farklı Ülkelerin Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarına Yansıması Üzerine Karşılaştırılmalı Bir İnceleme

Tez İçin Tıklayınız

2016

Gülşah KARAKAŞ

Geleneksel Türk Sanat Müziğinin Türk Halk Müziği ile Karşılaştırılarak İncelenmesi

Tez İçin Tıklayınız

2016

Gönül TABCU

Mevsimlik Tarım İşçilerinin Ortaokul Çağındaki Çocuklarının Eğitim Sorunlarının Sosyolojik Olarak İncelenmesi

Tez İçin Tıklayınız

2015

Haki TABCU

Garipname İle Dede Korkut Hikayeleri’nin İkilemeler Açısından Mukayesesi

Tez İçin Tıklayınız

2014

Hasan AÇILMIŞ

Cumhuriyet Döneminde Yazılan Nota Okuma Kitaplarının Öğretim İlkeleri ve İçerikleri Açısından İncelenmesi

Tez İçin Tıklayınız

2015

Hasan DÖNER

Türkiye İşçi Partisi’nin Geçirdiği Siyasal Döneşüm Süreçlerinin Arka Planı (1961-1969)

Tez İçin Tıklayınız

2017

Hatice TEKİN

Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımı İle Algılanan İnsani Değerlerin İncelenmesi

Tez İçin Tıklayınız

2016

Hayri BAKMAZ

Sosyal Bilgiler Dersinde Para ve Pulların Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi

Tez İçin Tıklayınız

2016

Hikmet DURSUN

Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Dil İhtiyaçlarının Belirlenmesi: Şanlıurfa ili örneği

Tez İçin Tıklayınız

2017

Hülya TEMEL

Çağdaş Türk Müziği Liedlerinin İncelenmesi

Tez İçin Tıklayınız

2014

Hüseyin Emre SELÇUK

Dyned Eğitim Yazılımının Yabancı Dil Öğretiminde Akademik Başarıya Etkisinin İncelenmesi

Tez İçin Tıklayınız

2016

İbrahim DİREKLİ

El-Akvâlü’l-Müselleme Fi-Gazâvâti’l-Mesleme (Metin-Dizin)

Tez İçin Tıklayınız

2013

İbrahim DOYUMGAÇ

Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitaplarında Dil Bilgisi Öğretimi

Tez İçin Tıklayınız

2017

İbrahim TEKİN

Finansal Analiz Teknikleri ve Finansal Analiz Üzerine Bir Uygulama

Tez İçin Tıklayınız

2017

İclal Başak AĞDAŞ

Franz Schubert Liedleri ve Sanatsal Özellikleri

Tez İçin Tıklayınız

2014

İrfan ARIKAN

İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Kültürel Miras ile İlgili Başarı Düzeyleri ve Tutumlarının Bazı Değişkenlerle İncelenmesi (Adıyaman Örneği)

Tez İçin Tıklayınız

2012

Kenan TURHAN

Edirneli Nazmı'nin Şiirlerinde Mekan

Tez İçin Tıllayınız

2017

Kemal ŞAŞA

KOBİ’lerde Kurumsal Yönetimin Uygulanabilirliği Adıyaman ve Gaziantep İli Uygulaması

Tez İçin Tıklayınız

2014

Kudret DERELİ

Rıfat Ilgaz’ın Çocuk Romanlarındaki Mizah Unsurlarının Çocuk Edebiyatı Açısından incelenmesi.

Tez İçin Tıklayınız

2017

M. Çetin KIRANBAY

Giuseppe Verdi’nin Rigoletto Operasının İncelenmesi

Tez İçin Tıklayınız

2015

Mahmut GÜRSOY

Kentleşme sürecinde göç suçluluk ilişkisi

Tez İçin Tıklayınız

2013

Mahmut GÜVEN

Kayıt Dışı Ekonomi İle Mücadelede Muhasebe Meslek Mensuplarının Rolü: Adıyaman-Gaziantep Örneği

Tez İçin Tıklayınız

2015

M. Abdülkerim YILDIZOĞLU

Süleymaniye Kütüphanesi 34 Sü-Tarlan/182 No‟lu Şiir Mecmuası (İnceleme-Çevriyazı-Sözlük)

Tez İçin Tıklayınız

2015

Mehmet Sadık ÖZKAN

Nedîm Dîvânı’nda Kültür Unsurları

Tez İçin Tıklayınız

2015

Meryem KAYA

Aşık Veysel’ in Şiirlerinin Söz Dizimi Açısından İncelenmesi

Tez İçin Tıklayınız

2017

Merve Erkan

Örgüt İklimim İle Örgütsel Vatandaşlık Arasındaki Psikolojik Sözleşmenin Aracılık Etkisi :  Adıyaman Üniversitesi Örneği

Tez İçin Tıklayınız

2017

Mirza GÖKDEMİR

Modern Şehrin Sorunlarına Çözüm Olarak Turgut Cansever’in Şehir ve Mimari Anlayışı

Tez İçin Tıklayınız

2017

Murat KURTLAR

Faaliyet Tabanlı Maliyetleme ve Tekstil (Halı) İşletmesinde Bir Uygulama

Tez İçin Tıklayınız

2012

Murat YOLUN

İspanyol Gribinin Dünya ve Osmanlı Devleti Üzerindeki Etkileri

Tez İçin Tıklayınız

2012

Musa POLAT

Sınıf Öğretmenlerinin Eleştirel Düşünme Eğilimleri ile Yaratıcılık Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Tez İçin Tıklayınız

2017

Mustafa YILMAZ

Mecmû'a-i Hikâyât Türk Dil Kurumu Kütüphanesi A 276 (İnceleme - Metin - Sözlük - Tıpkıbasım)

Tez İçin Tıklayınız

2015

Mustafa ZENGİN

İbadet dilinin Türkçeleştirilme Çabası Olarak Türkçe Ezan Örneği

Tez İçin Tıklayınız

2015

Nazan Burcu GEDİK

3. SINIF Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi

Tez İçin Tıklayınız

2017

Necla DAĞ

Sevinç ÇOKUM’un Romanlarında Sosyal Yapı

Tez İçin Tıklayınız

2012

NEJDET ÇELİK

Nurettin Topçu’nun Eğitim Anlayışı ve Sosyal Bilgiler Ders Kitapları

Tez İçin Tıklayınız

2016

Nevruz DEMİREL

Öğretmenlerin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Tez İçin Tıklayınız

2016

Nurgül KIZILAY

Arkeoloji Konularının Sınıf İçi Yaparak Yaşayarak Öğretiminin 6. Sınıf Öğrencilerinin Tarihsel Düşünme Becerilerini Geliştirmeye Etkisi Üzerine Bir Eylem Araştırması

Tez İçin Tıklayınız

2014

Nurten ÇELİK

İksir-i Sa’adet (İnceleme-Metin-Dizin)

Tez İçin Tıklayınız

2012

Nülifer KARADAĞ

Yenişehirli İzzet Divanı Bağlamlı Dizin Ve İşlevsel Sözlüğü

Tez İçin Tıklayınız

2017

Osman TUĞ

Uluslararası Sınavlarda Başarılı Ülkeler ve Türkiye’nin Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının Tasarım Boyutu Açısından İncelenmesi.

Tez İçin Tıklayınız

2017

Özge HOCAOĞLU

Bağımsız İdari Otoriteler: Tütün Ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Örneği

Tez İçin Tıklayınız

2018

Remziye ÇÖLGEÇEN

Milli Edebiyat Dönemi Çocuk Şiirlerinde Geçen İletilerin Sınıflandırılması (1911-1923)

Tez İçin Tıklayınız

2018

Reyhan BAHAR

Tüketici Etnosentrizmi ve Menşe Ülke Etkisi Kavramlarının Satın Alma Kararları Açısından Önemi(Adıyaman Üniv. Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma)

Tez İçin Tıklayınız

 

2011

Roni BAYRAM

Murathan Mungan'ın Kırk Oda Adlı Eserinde Postmodern Unsurlar

Tez İçin Tıklayınız

2015

Seçkin SARDAR ÇELİK

Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Bölümlerinde Bireysel Ses Eğitimi Dersinde Öğretilen Eserlerin Antolojisi

Tez İçin Tıklayınız

2014

Sedat EROL

Orhan PAMUK’un Romanlarının Tema Bakımından İncelenmesi

Tez İçin Tıklayınız

2014

Selvi DOĞAN

Mecmu’a-i Eş’ar 22 SEL 2196 ( İnceleme-Metin-Dizin)

Tez İçin Tıklayınız

2015

Selin ENGİN

Kadın Odaklı STK’ların Kadın İstihdamı ve Girişimciliği ile İlişkisi: Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu İlleri Örnekleri

Tez İçin Tıklayınız

2017

Sevil ZENGİN

Markanın Tüketici Davranışlarına Etkisi ve Otomotiv Sektörü Üzerine Bir Uygulama

Tez İçin Tıklayınız

2012

Songül ÖZELMİŞ

271 Numaralı Hısn-ı Mansur (Adıyaman) Kadı Sicilinin Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi.

Tez İçin Tıklayınız

2017

SULTAN BİLGET GÜÇLÜER

Adıyaman Halk Oyunlarının Kültürel Olgu ve Sosyolojik Ögeler Açısından İncelenmesi

Tez İçin Tıklayınız

2016

Sümeyra AKBULUT

Yabancılaşma Olgusunun Örgütsel Güven Ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi Üzerine Bir Araştırma: Adıyaman Üniversitesi Örneği

Tez İçin Tıklayınız

2017

Tahsin YAPRAK

Postmodernizmin Orhan Pamuk’un Romanlarındaki Yansımaları

Tez İçin Tıklayınız

2012

Türker Barış BULDUK

Adıyaman İndere(Zey) Köyü Ağzı

Tez İçin Tıklayınız

2011

Ufuk KÖSE

İştibşar ( Çeviriyazı-Dizin )

Tez İçin Tıklayınız

2016

Uğur KÜMÜR

Siirt Halkevi ve Faaliyetleri (1934-1951)

Tez İçin Tıklayınız

2014

Vesile YOSUNKAYA

Varlığın Özü (Arche) Temelli Bir Yaklaşım Çerçevesinde İnsan ve Doğa İlişkisi

Tez İçin Tıklayınız

2017

Yakup SUBAŞI

Erich Fromm ve Türkiye’de Sosyal Bilgiler Eğitimi

Tez İçin Tıklayınız

2014

Yasemin ATMACA

Ortaokul 5, 6 ve 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Ekoloji Konularına İlişkin Kazanımların Gerçekleşme Düzeyinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Kahramanmaraş İli Pazarcık İlçesi Örneği)

Tez İçin Tıklayınız

2015

Yusuf ORHAN

Baki Divanı'nda Kültür Unsurları

Tez İçin Tıklayınız

2016

Zeynal Abidin TURAN

İngilizce Öğretmenlerinin Mesleki Öz-Yeterlik Algıları Ve Tercih Ettikleri Yabancı Dil Öğretim Yöntemlerinin İncelenmesi

Tez İçin Tıklayınız

2018